سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن زاد صالح – دانشجوی آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه دامغان
نادر تقی پور – دآترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان، دانشکده عل
مهدی هنرمند – دآترای زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیش

چکیده:

منطقه آوه آفتری(استان سمنان) با توجه به وجود مناطق دگرسانی قابل توجه در حاشیه توده های نفوذی و دگرگونی، محیطی مناسبی برای مقایسه روشهای مختلف پردازش تصاویر ماهوارهای جهت آشکار سازی مناطق دگرسانی می باشد. برای این منظور ابتدا مناطق دگرسانی با استفاده از ترکیب باندی۴۶۸ : RGB مورد بررسی قرار گرفت. روش آنالیز مولفه اصلی انتخابی SPCA روی شش باند ناحیه فروسرخ آوتاه و باند های حرارتی سنجنده استر جهت شناسایی نواحی دگرسانی کانی های رسی و بخش های سیلیسی منطقه و همچنین نسبت باندی ۱۴/۱۲ سنجنده استر در محدوده حرارتی جهت مقایسه با روش SPCA استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها با نتایج حاصل از مشاهدات صحرایی و آنالیز XRD وجود دگرسانی آرژیلیک، پروپیلتیک و همچنین دگرسانی سیلیسی را در منطقه مورد مطالعه، تایید کردند.