سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم حسین پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مواد- دانشکده مهندسی، مواد و صنایع – دانشگاه
علی حبیب اله زاده – دانشیار مهندسی مواد – دانشکده مهندسی، مواد و صنایع – دانشگاه سمنان.
ابوالفضل ابراهیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مواد- دانشکده مهندسی، مواد و صنایع – دانشگاه

چکیده:

در این مطالعه، اثر اعمال پوش شهای سه تاییAl-B-Cr به روش سمانتاسیون جامد بر میکرو ساختار، خواص سایشی و خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی کم کربن(AISI 316L مورد بررسی قرار گرفت. عملیات پوش شدهی، به صورت هم زمان و متوالیAl-B-Cr در هر مرحله به مدت ۶ ساعت و در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد انجام شد. خواص نمون ه پس از عملیات پوشش دهی، به وسیله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و آزمون میکرو سختی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار میکرو سختی مشاهده شده در حدود ۱۲۵۰ ویکرز بود. آزمون سایش لغزشی بر روی این نمونه ه ا، در نیروی ثابت ۹۵ نیوتن و سرعت لغزش ثابت ۰/۱m/s انجام گرفت. نتایج نشان داد، که نمون ه از لحاظ خواص سایشی بهبود چشمگیری نسبت به فولاد زنگ نزن داشته است. به منظور بررسی مقاومت به خوردگی نمونه پس از عملیات پوشش دهی، آزمایش پلاریزاسیون پتانسی ودینامیک انجام شد، که نمونه پوشش داده شده به صورت همزمان مقاومت به خوردگی قابل مقایسه با این مقاومت در فولاد زنگ نزن را ارائه داد.