مقاله مطالعه مقایسه ای غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در صدف صخره چسب (Saccostrea cucullata) و رسوبات بستر در قسمتی از ساحل بندر دیر استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقایسه ای غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در صدف صخره چسب (Saccostrea cucullata) و رسوبات بستر در قسمتی از ساحل بندر دیر استان بوشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلیج فارس
مقاله Saccostrea cucullata
مقاله فیلتر کننده زیستی
مقاله نیکل و کادمیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی متین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی مهرجان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حق بیان سمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی مقایسه ای تجمع زیستی غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیم در بافت های نرم عضله و آبشش صدف صخره چسب (Saccostrea cucullata) در دامنه طولی ۵۰±۵ و ۷۰±۵ میلی متر در قسمتی از سواحل بندر دیر استان بوشهر در زمستان ۱۳۹۰ انجام گرفت. تعداد ۱۳۵ عدد صدف از ۳ ایستگاه جمع آوری و پس از زیست سنجی و جداسازی بافت ها، جهت تعیین غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیم در بافت به آزمایشگاه ارسال شدند. اندازه گیری غلظت هر دو فلز توسط دستگاه طیف سنج جذب اتمی (GFASS) انجام گرفت. به علاوه ۳ نمونه رسوب نیز از هر ایستگاه جهت آنالیز فلزات مذکور برداشته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس یک طرفه آنوا و آزمون چند دامنه ی دانکن در سطح ۰٫۰۵ نشان داد، میزان پایش زیستی فلز کادمیم در نمونه های عضله و آبشش به طور معنی داری بیش از میزان جذب فلز نیکل بود (p<0.05). به نحوی که میانگین غلظت کادمیم در نمومه های عضله و آبشش به ترتیب برابر با ۲٫۵۳±۰٫۴۵، ۶٫۸۷±۰٫۴۱ قسمت در میلیون و میانگین غلظت نیکل به تربیت معادل ۰٫۷۶±۰٫۶۴ و ۱٫۰۹±۰٫۴۲ قسمت در میلیون گزارش شدند. به علاوه میزان جذب فلز نیکل و کادمیوم در نمونه های صدف با اندازه بزرگ به ترتیب ۱٫۸۶±۰٫۵۹ و ۶٫۰۵±۲٫۲۵ قسمت در میلیون گزارش شد. این مقادیر در صدف های کوچک به ترتیب معادل ۱٫۲۱±۰٫۳۳ و ۶٫۳۲±۱٫۸۶ قسمت در میلیون برآورد شدند. بنابراین اختلاف معنی داری میان جذب فلزات کادمیم و نیکل در صدف هایی با دامنه طولی متفاوت مشاهده نشد (p>0.05). میانگین میزان جذب نیکل و کادمیوم در نمونه های رسوب جمع-آوری شده از هر سه ایستگاه به ترتیب برابر با ۱٫۳۷±۱٫۱۱ و ۱٫۴۳±۰٫۸۶ قسمت در میلیون گزارش شدند و اختلاف معنی داری در میزان پایش زیستی نیکل و کادمیم در نمونه های رسوب مشاهده نگردید (p>0.05).