مقاله مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جهانی رسانه از صفحه ۲۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد رسانه ای
مقاله دانشجویان دانشگاه تهران
مقاله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقاله پیام های ارتباطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چشمه سهرابی مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مطالعه مقایسه ای سواد رسانه ای در بین دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. سواد رسانه ای دارای مهارت های تحلیل، ارزشیابی، گروه بندی، استقرا، قیاس، ترکیب و خلاصه سازی است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر پیمایش است. میدان تحقیق یا جامعه مورد مطالعه شامل تمام دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ است. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شد، و حجم نمونه نهایی بالغ بر ۲۶۴ نفر تخمین زده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که محقق آن را ساخته بود و در آن از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۵ تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه هایی بین ۲۶۴ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع شد که در مجموع ۲۵۱ پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. داده های پژوهش به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان یافته های پژوهش حاکی از آن بود که سطح سواد رسانه ای در بین دانشجویان دو دانشگاه در یک سطح و در سطح بالاتر از متوسط و مطلوب است.