سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

غشاء از دو لایه فسفولیپدی که بخش پروتئینی در سطوح بیرونی و بخش اسید های چرب در قسمت درونی غشاء قرار دارد و همه نواحی مولکول های پروتئینی منحصراً آبدوست و بخش لیپیدی منحصرا آبگریز نیستند . به منظور بررسی تاثیر مواد بازدارنده تنفسی بر مقاوت به سرما گیاه شبو آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مجری در سال ۱۳۸۹ انجام شد . از طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار شامل بدون اعمال تیمار به عنوان شاهد، سیانید پتاسیم، هیدروکیامیک اسید هر دو با غلظت ۰/۰۰۵ میلی مولار و مخلوط این دو ماده در ۴ تکرار و به صورت محلول پاشی استفاده شد. بعد از اعمال تیمارها، از هر کدام ۲ گرم نمونه برگی اخذ گردید و در ظروف پلی پروپیلن حاوی ۱۵ سی سی آب مقطر قرار داده شد تا نمونه ها کاملاً پوشیده از محلول گردیدند و پس از ۲۴ ساعت pH تیمارها در دماهای ۰ و ۲- و ۴- و ۴ درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. بر طبق تجزیه واریانس تمام pH به جز دمای ۲- درجه سانتی گراد معنی دار شدند. مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین pH در دمای ۴ درجه سانتی گراد در شاهد آزمایش و کمترین آن در تیمار اثر متقابل حاصل شد و در دمای صفر تیمار هیدروکسامیک اسید بالاترین و باز کمترین میزان در تیمار اثر متقابل مشاهده شد و در آخر در دمای ۴- درجه مانند دمای ۴ درجه عمل شد و شاهد بالاترین و تیمار اثر متقابل کمترین pH را به خود اختصاص دادند.