سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا حسنی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- تبریز
علی جباری – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشا ورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
هوشنگ لطف الهیان – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور – کرج
علیرضا فانی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشا ورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

در این طرح به منظور بررسی میزان مقاومت بلدرچین به درجات مختلف شوری آب و تاثیر درجات شوری آب مصرفی بر عملکرد بلدرچین، ۵ نوع آب با درجات مختلف شوری و املاح مورد استفاده قرار گرفت. بلدرچی نها از روز اول در شرایط کاملاً یکسان فقط با آبهای حاوی درجات شوری متفاوت در ۵ تیمار و ۳ تکرار با ۳۲ قطعه بلدرچین و در هر تکرار به نسبت ۱ نر به ۳ ماده از یک روزگی تا ۱۰ ماهگی نگهداری و صفات مورد مطالعه رکوردبرداری گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از تیمار ۱- استفاده از آب معمولی به عنوان شاهد، تیمار ۲- اضافه نمودن ۱ درصد نمک به آب معمولی، تیمار ۳- استفاده از آب شور منطقه منصور آباد شهرستان ملکان، تیمار، ۴-استفاده از آب شور منطقه دانالو شهرستان عجب شیر، تیمار ۵- استفاده از آب شور منطقه شورگل شهرستان بناب . برای تیمارهای ۳ و ۴ و ۵ از آب مناطق مختلف اطراف دریاچه ارومیه با درجات متفاوت شوری استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری اضافه نمودن ۱ درصد نمک ( تیمار دوم) به آب معمولی و استفاده از آب با E.C برابر ۱۹/۹۴ (تیمار سوم) باعث افت تولید شد و تیمارهای چهارم با E.C برابر ۹/۶ و پنجم با E.C برابر ۸/۴ توانست در برخی صفات برتری خود را نسبت به سایر تیمارها و حتی شاهد نشان دهد . به نظر می رسد در مناطقی که E.C آب بالاتر از ۱۰ میلی موس بر سانتیمتر (برابر ۶۴۰۰ میلی گرم مجموع مواد جامد محلول در لیتر ) باشد درصد شوری آب عامل محدود کننده بوده و نم یتوان نسبت به ایجاد فارمهای پرورش بلدرچین اقدام نمود.