سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی چرم – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
علی محمدی – کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

این مطالعه به بررسی معادلات جذبی لانگ مویر و فرندلیچ دررسوبات سه ایستگاه پل پنجم اهواز دارخوین و خرمشهر دردوفصل کم آبی و پرآبی رودخانه کارون پرداخته است برازش داده های حاصل ازازمایشات جذب کادمیم روی رسوبات با معادله لانگ مویر و فرندلیچ سازگارهستند براساس آزمایشات انجام شده بین ضریب b معادله لانگ مویر با درصد مواد الی و درصد رس دردو فصل کم آبی و پرابی اختلاف معنیداری درسطح ۰/۰۱ وجود دارد ولی درمورد ضریب k این معادله دردو فصل کم آبی و پرآبی اختلاف معنی داری با درصد مواد الی یا درصد رس وجود ندارد همچنین بین ضریب Kf معادله فروندلیچ با درصد ماده الی و درصد رس رابطه معنی دار برقرار است و این درصد معنی داری برای درصد ماده آلی درسطح ۰/۰۵ و برای درصد رس درسطح ۰/۰۱ است