سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائقه پژوهش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی آب و خاک،دانشگاه علوم کشاورزی و
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک،دانشگاه علوم کشاورز
امید بزرگ حداد – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک،دانشگاه علوم کشاورز
عبدالرضا ظهیری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک،دانشگاه علوم کشاورز

چکیده:

در چند دهه گذشته استفاده از روش نوینی بنام ماشینهای سلولی، در مدل سازی فرایندهای پیچیده در زمینه های مختلف، مورد استفاده قرار گرفته است. ماشینهای سلولی، سیستمهای پویایی هستند که در مان و مکان، گسسته می باشند. همگرایی و رسیدن به جواب بهینه در این روش، با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود. در استفاده روزافزون این روش در علوم مختلف، توانایی این روش در مدل سازی فرایندهای پیچیده با توجه به سادگی وساده سازی قوانین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه به معرفی کوتاهی از ماشین های سلولی) CA ) 1 و کاربردهای آن در بخشی از علوم آب و خاک پرداخته می شود. در ابتدا ماشین های سلولی و پیشینه آنها مورد بررسیقرار میگیرد، سپس مشخصه های اصلی ماشینهای سلولی ارائه میشوند. در پایان، با استفاده از خلاصهی تعدادی از مقالات در زمینه مطالعات آب و خاک و حوضه آبخیز و آبهای سطحی، توانایی ماشینهای سلولی در زمینه کاربردی، بیان میشود. سپس با استفاده از نتایج مقالات، تناسب پاسخهای حاصل از این روش با دیگر روشها، روش مورد مطالعه به عنوان روش مناسبی برای ادامه مطالعات پیشنهاد شده است