سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین شیراسماعیلی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
طلعت یساری – دانشگاه زابل
محمدرضا شهسواری –

چکیده:

به منظور بررسی مراحل نمو و عملکرد دانه ارقام گلرنگ بهاره درتاریخ های مختلف کاشت آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی کبوترآباد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان درسال زراعی ۸۷-۸۶ انجام شد سه رقم گلرنگ به نامهای اراک زنده رود و گلدشت درهشت تاریخ کاشت ۱۵و۲۹ اسفند۱۵و۳۰ فروردین ۱۵و۳۰ اردیبهشت ۱۶خرداد و ۲تیر درشش تکرار مقایسه گردیدند تاریخهای کاشت به عنوان عامل اصلی و ارقام به عنوان عامل فرعی درنظر گرفته شدند اثرتاریخ کاشت برتعدادروز و درجه روز رشدهای تجمعی مراحل نمو و عملکرد کرت معنی دار بود با تاخیر درکاشت تاتاریخ کاشت هفتم طول مراحل کاشت تا سبزشدن سبزشدن تارویت طبق سبزشدن تاگلدهی سبزشدن تارسیدگی و کاشت تا رسیدگی و عملکرد دانه کاهش و درتاریخ کاشت هشتم اندکی افزایش یافتند ولی درجه روز رشد های تجمعی مربوط روند خاصی را نشان ندادند.