سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود بهمنی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت، ص.پ. ۴۱۶۳۵ -۳۴۶۴
احسان سروی غیاث آبادی – پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
رضوان اله کاظمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت، ص.پ. ۴۱۶۳۵ -۳۴۶۴
فروغ سروی غیاث آبادی – پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

در این تحقیق مراحل توسعه و رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد بالهAcanthopagrus latus از آغاز لقاح تا زمان تفر یخ تخم در دو م یانگین دما یی ۲۱ و ۲۴ درجه سان تیگراد مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین قطر گلبول چربی در طی این دوره ۰/۰۰۸۲±۱۸۵/۰۵ یکرون، قطر تخم در ابتدای لقاح ۰/۰۰۳۴ ± ۷۴۰/۲۶ میکرون و در زمان تفر یخ نهایی۰/۰۰۱ ±۷۹۲/۴۹ م یکرون و به طور کلی م یانگین قطر تخم در طول دوره تحق یق از مرحله تخم لقاح یافته تا زمان تفریخ تخم ۰/۰۰۱۶ ±۷۶۳/۴۹ یکرون ثبت گردید. طول مدت انکوباسیون تخم و تکامل جنین ای ن ماهی در دمای ۲۱ درجه سان تیگراد، ۳۱ ساعت و ۱۵ د قیقه و در دمای ۲۴ درجه سان تیگراد، ۲۶ ساعت و ۱۵ د قیقه ثبت گرد ید. همچنین ازمرحله تخم ریزی تا مرحله تفریخ نهایی ۲۰ مرحله مستقل ثبت شد که مبین دامنه رشد و نمو جن ینی ماهی شانک زرد باله در شرایط تکثیر مصنوعی (کارگاهی) می باشد