سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جینا خیاط زاده – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
زهرا غلامحسینیان – کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

چکیده:

ماهی طلال با نام علمیRastrelligerkanagurta از ماهیان استخوانی با ارزشجهان و سواحل دریای عمان و خلیج فارس است دراین پژوهش دریک دوره سالیانه ازتیر۸۷تاخرداد۸۸ هرماه بصورت تصادفی حدود ۵۰ نمونه از سواحل خلیج فارس و دریای عمان جمع آوری و نمونه ها درشرایط استاندارد به مشهد فرستاده شدند درهرماه بطور تصادفی ۱۰ ماهی نر را انتخاب و از آنها بیضه ها جهت بررسی هیستولوژیک و هیستوشیمیایی با رنگ آمیزی های هماتوکسیلین آئوزین ، آلسین بلو PAS,PH مورد استفاده قرارگرفتند درروند اسپرماتوژنز پاسخ قسمت های مختلف سلول جنسی نر نسبت به رنگ آمیزی السین بلو PH1 درمراحل اولیه رشد ضعیف و درمراحل میانی تا اخیر پاسخ اسپرماتید و اسپرم متوسط بود که احتمالا گویای عدم حضور ترکیبات قندی اسیدی درمراحل اولیه رشد و ازدیاد این مواد درمراحل میانی به بعد می باشد سلولهای جنسی نر نسبت به رنگ آمیزی PAS درطی تمام مراحل اسپرماتوژنز پاسخ ضعیف یا منفی داشتند که احتمالا بیان میکند ترکیبات قندی خنثی دراین سلول کم یا اصلاوجود ندارد