سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم لطیفی خواه – ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری چابهار
منصور حلیمی صوفی – ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری چابهار
صاحبداد حبیبی فر – ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری چابهار

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه مراحل رشد رویشی پنج ژنوتیپ بذری انبه در شرایط باهوکلات (چابهار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار شامل پنج ژنوتیپ بذری (دانهال انبه) در ۴ تکرار اجرا شد. این نهال ها در مهر ماه سال ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات میوه های گرمسیری باهوکلات کشت گردید و به طور منظم صفات رویشی آنهاشامل ارتفاع، قطر کانوپی (سایه انداز گیاه) و قطر ساقه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری طرح نشان داد که ژنوتیپ اول با ارتفاع ۲۸۵/۵ سانتیمتر بیشترین ارتفاع را در بین ژنوتیپ ها داشت. ژنوتیپ چهارم با ارتفاع ۲۴۰/۲ سانتی متر بعد از ژنوتیپ اول قرار داشت.ژنوتیپ دوم، پنجم و سوم در رتبه های بعدی قرار داشتند. از لحاظ رشد رویشی، قطر کانوپی و قطر سابه انداز ژنوتیپ اول و چهارم از رشد مناسبی برخوردار هستند.