مقاله مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۸۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی نخود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت
مقاله تداخل
مقاله عملکرد
مقاله مدیریت علف های هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مقدم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اسفینی فراهانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزخانی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کیارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه آموزشی-تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا در آمد. عوامل آزمایشی شامل زمان کنترل علف های هرز در هفت سطح (صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ روز پس از سبز شدن گیاه نخود) و مکان کنترل علف های هرز در سه سطح (روی پشته، درون جوی و جوی و پشته با هم) بود. نتایج نشان دادند که اثر زمان کنترل علف های هرز بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر مکان کنترل علف های هرز نیز بر عملکرد دانه و ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود، ولی این عامل اثر معنی دار بر شاخص برداشت و وزن هزار دانه نداشت. اثر متقابل زمان و مکان کنترل علف های هرز بر روی عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود، ولی بر روی عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اثر معنی دار نداشت. لازم به ذکر است که بیش ترین میزان عملکرد دانه در تیمار کنترل علف های هرز در جوی و پشته با هم در زمان ۳۰ روز پس از سبز شدن، با میانگین ۹۴۶٫۳۴ کیلوگرم در هکتار و کم ترین میزان عملکرد دانه در تیمار کنترل علف های هرز در جوی و پشته با هم در زمان ۶۰ روز پس از سبز شدن، با میانگین ۳۹۳٫۱۴ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. لازم به ذکر است که بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان گفت، به نظر می رسد بهترین زمان کنترل علف های هرز در گیاه نخود در زمان ۳۰ روز پس از سبز شدن می باشد. همچنین به طور کلی می توان گفت که بین کنترل روی پشته و درون جوی علف های هرز، تفاوت معنی دار وجود ندارد ولی کنترل جوی و پشته با هم می تواند تاثیر معنی دار بر عملکرد و اکثر صفات زراعی گیاه نخود داشته باشد.