سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بخشی – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی
سعید نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی

چکیده:

یک سازه درطول دوران بهره برداری خود تحت اثرعوامل مختلفی مانند بارهای ثقلی بادویاحتی زلزله وعوامل محیطی مانند چرخه های ذوب ویخبندان قرارمیگیرد و دچارخسارت میشود تحت اثرخسارت وارده بخشی ازمقاومت وسختی سازه ازدست میرود که این موضوع میتواند عملکرد سازه را دربارگذاری های آتی تحت تاثیر قراردهد به همین دلیل شناخت وضعیت فعلی سازه و تعیین میزان خسارت وارده موضوعی است که به خصوص درامرمقاوم سازی سازه ها ازاهمیت خاصی برخوردار است دیوارهای برشی بتنی ازاعضای بسیارمتداول و موردتوجه درمقابله با بارهای جانبی هستند و به همین دلیل تعیین میزان خسارت دراین اعضا دارای اهمیت مضاعف می باشد تاکنون مدلهای مختلفی برای تعیین میزان خسارت دراین اعضا ارایه شده است و هدف ازنگارش این مقاله مطالعه و ارزیابی این مدلها می باشد