سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قناعتیان جبذری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرا
وحید احمدی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فریده کشانی – سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی تهران
رضا میرزایی محمودآبادی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در این تحقیق برش چینه شناسی کوه باجگاه از سازند جهرم واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شیراز انتخاب شده است.سازند جهرم در منطقه مورد مطالعه ۱۸۶ متر از رسوبات را شامل شده است که پس از نمونه برداری،تعداد ۱۴۹ مقطع نازک میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفته است.حد پایین این سازند در منطقه مورد مطالعه به صورت هم شیب با سازند ساچون و حد بالای آن به صورت ناپیوستگی فرسایشی با سازند آسماری قرار دارد.میکروفاسیس های شاخص در مقطع مورد مطالعه شامل وکستون،پکستون،گرینستون و میکروفاسیس های دولومیتی میباشد. همچنین در برش مطالعه شده با توجه به میزان و نوع آلوکم ها و ارتوکم های موجود،رخساره های شناسایی شده در محیط های شول،لاگون وپهنه جزر و مدی بر جای گذاشته شده اند.سن سازندجهرم در برش مورد مطالعه ائوسن زیرین تا ائوسن میانی میباشد.با استفاده از نتایج مطالعات صحرایی و میکروفاسیس و تعیین رخساره های موجود در مقطع چینه شناسی مورد مطالعه برای سازند جهرم یک سکانس رسوبی چرخه دسته سوم شناسایی شده است.سکانس فوق الذکر دارای دو دسته رخساره سکانسHST وTSTمیباشد و به لحاظ وضعیت پاراسکانسی دسته رخسارهTSTیک روند پیشروی و دسته رخسارهHST یک روند پسروی را نشان میدهد.