سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدیاسر بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
رشید جامعی – استادیار فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی

چکیده:

ترکیبات فنولی به عنوان ترکیبات ضداکسایشی شناخته می شوند که د ربیشتر گیاهان د رمقادیر مختلف یافت می شوند و در جلوگیری از بیماریهای ایجاد شده بواسطه رادیکالهای ازاد موثر هستند یکی از جنس های گیاهان این ترکیبات را در خود دارد جنس Morus از خانواده توت Moraceae است ۴ گونه ازاین جنس دراین مطالعه از نظر محتوای فنولی و فلاونوئیدی بررسی شدند که شامل توت سفید M.alba توت قرمز M. rubra ، توت سیاه M. alba,v nigra و شاه توت M. nigra بود ند بیشترین محتوای فنولی در شاه توت ۱۰۵/۴۴mg/g fw و کمترین محتوای فنولی در توت سفید ۳۰/۷۳mg/g fw بود محتوای فنول کل درتوت قرمز و توت سیاه به ترتیب ۴۳/۶۵mg/g fw و ۸۴/۰۹mg/g fw بود محتوای فلاونوئیدی در ۴ گونه بصورت زیربود: توت سفید ۰/۲۴mg/100gfw و توت قرمز ۱۵/۲۲mg/100g fw و توت سیاه ۴۵/۷۲mg/100g fw و شاه توت ۲۶/۰۵mg/100g fw بیشترین محتوای فلاونوئیدی درتوت سیاه و کمترین آن در توت سفید مشاهده شد.