مقاله مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی تاثیر موضعی نانوذرات نقره بر ترمیم زخم پوست و بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش سفید آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۸۰ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی تاثیر موضعی نانوذرات نقره بر ترمیم زخم پوست و بررسی تغییرات برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش سفید آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات نقره
مقاله ترمیم زخم
مقاله پارامترهای بیوشیمیایی
مقاله نیتروژن اوره خون
مقاله پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنژاد محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی دهکردی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شادخواست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی سامانی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در حال حاضر نقره و ترکیبات آن به عنوان یک راه حل مناسب برای درمان عفونت در سوختگی ها، زخم های باز و زخم های مزمن به کار برده می شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثر موضعی نانوذرات نقره بر روی پارامترهای بیوشیمایی خون و بافت کلیه در هنگام ترمیم زخم در موش سفید آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۵۰ سر موش بالب سی (Balb/c) ماده در حدود ۴ هفته (با وزن ۲۴٫۲±۳ گرم) در دو گروه ۲۵ تایی (تیمار و کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ایجاد زخم یکسان در همه حیوانات سطح زخم گروه تیمار با ۵۰ ml محلول ۱۰ ppm و برای گروه کنترل با همان مقدار آب مقطر تیمار شد. در روزهای دوم، هفتم، چهاردهم و بیست و یکم نمونه گیری بافت از زخم پوست و نمونه گیری از خون انجام شد و مساحت زخم برای هر دو گروه در روزهای متوالی اندازه گیری شد.
یافته ها: درصد بهبود زخم در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود. به طوری که در گروه تیمار بهبود نهایی در زمان ۱۴±۰٫۸۲ روز و در گروه کنترل بهبودی نهایی در زمان ۲۰٫۷۵±۱٫۰۳ روز خاتمه یافت (P<0.05). متوسط پتاسیم و نیتروژن اوره خون در بین گروه ها تفاوت معنی داری نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که محلول ۱۰ ppm نانوذرات نقره علاوه بر تسریع بهبود زخم، بر روی برخی پارامترهای خون به طور معنی داری اثرات منفی می گذارد؛ لذا علاوه بر اثرات سودمند خود دارای اثرات مضر نیز می باشد و باید در مصرف آن احتیاط لازم را مبذول نمود.