سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشت
فرزاد قریب – استادیار ، گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتی
سعید غدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشت

چکیده:

برش مورد مطالعه درمنطقه گلندرود در دامنه شمال ی البرز مرکز ی در ۱۵ ک یلومتری جنوب شهر رو یان (علمده ) واقع شده است.این برش دارا ی ۲۹۰ متر ستبرا م یباشد.با استفاده ا ز مشاهدات صحرا یی از نظر ل یتواستراتیگرافی نهشته ها ی موجود در آن متعلق به کرتاسه پایینی (بریازین_آلبین)بوده وتناوبهای حاصله از این نهشته ها این چنین است: تناوب مارن و دولوم یت، که دولومیتها به رنگ کرم تا خاکستری و مارن هم به رنگهای آبی،کرم،قهوه ای تا خاکستری می باشد.واحدهای ماسه سنگ سیلتی که قرمز رنگ هستند ولایه لایه می باشند. سنگ آهک نازک لایه با بین لایه هاینازک تا بس یار نازک مارن تا سنگ آهک ضخ یم لایه و توده ای به رنگ کرم تا خاکستری و سیاه مشاهده می شود .نهشته ها ی کرتاسه پا یین در ا ین ناح یه در قاعده از یک وا حد کنگلومرا یی تشک یل شده است کنگلومراها ی قاعده ا ی با م یان لا یه ها یی از مارن و ماسه سنگ است