سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه مشکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
یاسر نوربخش – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی (دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
مقداد نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

لغزش یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار روی کشش ایجاد شده توسط تراکتور میباشد. لغزش در اثر برهم – ، کنش میان تایر و خاک بوجود میآید. تایرها بدلیل تراکمناپذیری لاستیک و خواص ناهمسانگرد لاستیک – تسمه ۱پیچیده هستند. شکل هندسی پیچیده تایر و توزیع بارهای روی تایر، لغزش و مطالعات وابسته به آن را محدود می – کند. بخاطر طبیعت پیچیده خاک، برهمکنش تایر و خاک معمولا از طریق آزمایشات تجربی مطالعه شده است کهاغلب دارای هزینه بالا و دقت کم بوده است. در این مطالعه روشی برای مطالعه برهمکنش بین خاک و تایر بر پایه المان محدود انجام شده است. جهت بررسی رفتار مکانیکی خاک و تایر از یک مدل سه بعدی برای شبیه سازیبرهمکنش تایر و خاک استفاده شده است. خاک به عنوان یک ماده الاستیک کاملا پلاستیک در نظر گرفته شده است.