سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تجلی فرد – دانشجوی ارشد سازه دانشگاه آزاددزفول
محمد کرامت – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاددزفول
پنام زرفام – دکتری سازه و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

آسیب های وارد به ساختمان ها در زلزله های اخیر ضرورت ارزیابی احتمال خرابی و تعیین میزان خسارت به ساختمان های موجود را در برابر زلزله های اینده مطرح می سازد برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای از منحنی های شکنندگی استفاده می شود منحنی های شکنندگی احتمال خسارت سازه ای ناشی از زمین لرزه را به صورت تابعی از مشخصه های حرکت زمین و پارامترهایگوناگون طراحی عرضه می کنند دراین مطالعه سه نمونه ساختمان چهار، شش و هشت طبقه انتخاب گردید سپس تحلیل دینامیکی افزایشی برای این نمونه ها با استفادها ز ۳۰ رکورد زمین لرزه انجام گرفت تا ظرفیت تسلیم و فروپاشی هرساختمان تعیین شود. براساس این ظرفیت ها منحنی های شکنندگی برحسب شتاب اوج زمین PGA برای سطح تخریب فروپاشی و تسلیم با فرض توزیع لوگانرمال بسط داده شد و در نهایت با مقایسه منحنی های شکنندگی به بررسی تاثیر ارتفاع و تعداد طبقات درآسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها پرداخته شد.