سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حشمت پسندیده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال کرج

چکیده:

به منظور ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه ارقام تجاری سویای کشور شامل ویلیامز، ساری، تلار و ۰۳۳ پژوهشی در سال ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. ابتدا در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج، از نمونه بذرهای ارسالی، به طور تصادفی نمونه بذرهای دارای قوه نامیه استاندارد( ۸۵ )، بالای استاندارد (بالاترین میزان قوه نامیه نمونه های هر رقم) و زیر استاندارد (پائین ترین میزان قوه نامیه نمونه های هر رقم) که در استان مازندران تولید شده بود، انتخاب و بخشی تحت آزمون جوانهزنی استاندارد قرار گرفته و قوه نامیه (گیاهچه های عادی) آنها اندازهگیری شدند. سپس آزمون های بنیه بذر شامل: هدایت الکتریکی وPH محلول تراوش یافته از بذر تعیین گردید. نتایج نشان داد که بذرهای دارای وزن بیشتر و زوال کمتر، قوه نامیه بالاتر داشته و در آزمون هدایت الکتریکی تراوش کمتری نشان دادند به طوری که بیشترین هدایت الکتریکی و کمترینPH مربوط به رقم ۰۳۳ با قوه نامیه پایین بود. همچنین پایین ترینمیزان هدایت الکتریکی و بالاترینPH مربوط به رقم ویلیامز با قوهنامیه بالا بود. استفاده از آزمون هدایت الکتریکی وPHمیتواند تفاوت ناشی از ویگور توده های بذری مختلف را نشان دهد