سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی فاضلی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
اصغر پاشازاده –

چکیده:

گردشگری روستایی دردنیای امروز یکی ازبخشهای مهم فعالیت های اقتصادی محسوب شده و ازدیدگاه های مختلف مورد توجه قرارمیگیرد ازانجا که گردشگری صنعت تولید و مصرف است و توسعه آن همواره به افزایش میزان کار و درامد ملی کمک کرده یکی از بخشهای مهم فعالیت های اقتصادی محسوب میشود گردشگری و اقتصاد گردشگری درحال حاضر به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده اند برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز ازصنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یادمیکنند سیاست های کلان گردشگری باید با توجه به منابع محیطی طرح و اجرا شوند درغیراین صورت گسترش گردشگری می توانددرمنابع طبیعی ملی و میراث فرهنگی اثرمخربی برجابگذارد امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک راهبرد می تواند با برنامه ریز یاصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت های توریستی نقش موثری درتوسعه وتنوع بخشی به اقتصادمنطقه ای برعهده داشته باشد تحقیق به این سوال می پردازد که پتانسیل هاه و محدودیت های توسعه گردشگری درشهرستا دهکران کندامند چه راهبردهای و راهکارهای جهت توسعه گردشگری منجر به توسعه پایدار می گردد وجود دارد.