سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن هاشمی – دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط
محمدمهدی امین – دانشیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین فرخ زاده – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
اصغر ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

فعالیت مجدد نوری میکروارگانیسم ها پ ساز گندزدایی با اشعه UV از معایب فناوری فرابنفش درگندزدایی پساب است که دربرخی موارد به چندین لگاریتم می رسد هدف از انجام این مطالعه ارزیابی امکان فعالیت مجددنوری باکتری های شاخص کلیفرم ها و استرپتوکک ها به دنبال پرتوتابی پساب می باشد. بدین منظور سه پایلوت با گزینه های مختلف تصفیه و گندزدایی شامل پساب ثانویه +لامپ فرابنفش کم فشار LP+لامپ فرابنفش فشار متوسط MP زلال سازی MP +LP + ، فیلتراسیونMP +LP + طراحی و درمحل تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان نصب شد پارمترهای میکروبی کلیفرم کل کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوک مدفوعی پس از پرتودهی با UV و همچنین پس از تابشنورمرئی و پارامتر UVT,TSS درقبل و بعد از واحدهای مورد آزمایش قرارگرفت. متوسط عبور اشعه درطول موج ۲۵۴nm ازپساب ثانویه زلال شده و فیلتر شده به ترتیب ۵/۳، ۳۴ و ۵۱ درصد بوئده است بیشترین فعالیت مجدد نوری کلیفرمها پس از گندزدایی پساب ثانویه با لامپ کم فشار ۱۵ درصد و کمترین فعالیت مجدد نوری در گندزدایی پساب فیلتر شده با لامپ فشار متویط ۰/۰۳ مشاهده شد. براساس نتایج حاصل ازاین مطالعه می توان دریافت که انتخاب نوع لامپ uv برای گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضلاب با توجه به فعالیت مجدد نوری باکتریها فاکتور بحرانی است ولی در دزهای کاربردی بیشتر از ۲۳۰mWs/cm2 برای باکتریهای معلق پراکنده چندان موثر نیست