سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه اکبری – دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
داوود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
ریحانه سریری – استاد گروه بیوشیمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده:

رنگ گل اولین ویژگی است که توجه مصرف کننده را به خود معطوف می کند، بنابراین کیفیت رنگ در افزایش بازارپسندی و ارزش اقتصادی گل ها نقش بسزائی دارد. همچنین رنگ گل یکی از ویژگی های بسیار مهم در اصلاح گیاهان زینتی است . در این تحقیق، پروفایل شیمیائی رنگ گل در ۱۲ رقم میخک مینیاتوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رنگ سنجی نشان داد که درجه تیرگی رنگ (*a) بین ۱/۶- در رقم Bagatel White و ۵۷/۷ در رقم Kortina ، روشنی رنگ ( *b) بین ۳/۸- در رقم Rachel و ۶۱/۵ در رقم Stardust، شفافیت رنگ ( *c) بین ۸۴ در رقم Bagatel White و ۲۹/۵ در Berry و زاویه رنگ یا تونالیته ( h) بین ۳۵۵ درجه در Rachel و ۳/۶ درجه در Berry متغیر است . بالاترین میزان فلاونوئید، آنتوسیانین و کارتنوئید به ترتیب در ارقام زرد، بنفش تیره و قرمز مشاهده شد. رقم سفید فاقد کارتنوئید و آنتوسیانین بود . بالاترین ضریب کمک رنگدانه سازی ( ۶۷ ) مربوط به Ivana بود . تفاوت معنی داری بین pH گلبرگ در ارقام حاوی آنتوسیانین مشاهده نشد. در بررسی میکروسکوپی، تجمع رنگدانه های آنتوسیانین در بخشهای خارجی س لولهای اپیدرمی مشاهده شد. بین *L و آنتوسیانین کل (۰/۹۵=R2) و *b کارتنوئید کل (۰/۶۹=R2) نیز همبستگی بالائی وجود داشت.