مقاله مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فیزیولو‍ژیک و مولکولی مقاومت به شوری دو رقم دیپلویید و تتراپلویید پنبه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیان ژن TPS1
مقاله پنبه
مقاله تنش شوری
مقاله ترهالوز-۶-فسفات سنتاز
مقاله آنزیم آنتی آکسیدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: کاهه بتول
جناب آقای / سرکار خانم: باقریه نجار محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، پاسخ های فیزیولوژیک و مولکولی دو رقم دیپلویید (قوزه درشت Gossypium herbaceum) و تتراپلویید (ساحل Gossypium hyrsutum) پنبه در شرایط تنش شوری بررسی شده است. پس از رشد، گیاهچه ها در ۵ سطح شوری ۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم در شرایط گلخانه تیمار شدند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی انجام یافت. نتایج نشان داد که تیمار شوری سبب کاهش طول هر دو رقم می شود. تیمار شوری سبب کاهش بیشتر محتوای کلروفیل a، b و کلروفیل کل در رقم قوزه درشت نسبت به رقم ساحل شد. همچنین، با تیمار شوری غلظت سدیم برگی در رقم قوزه درشت نسبت به رقم ساحل افزایش بیشتری یافت. بررسی فعالیت آنتی اکسیدان نشان داد که با تیمار شوری فعالیت دو آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز در هر دو رقم کاهش معنی داری را نشان می دهد. بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز در تیمار شوری نشان داد که با افزایش غلظت نمک فعالیت این آنزیم در رقم ساحل به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که فعالیت این آنزیم در رقم قوزه درشت کاهش معنی داری را نشان داد. بررسی بیان ژن TPS1 در برگ و ریشه این دو رقم نشان داد که با تیمار شوری بیان این ژن افزایش می یابد. همچنین، بیان ژن TPS1 در رقم ساحل بیشتر از رقم قوزه درشت در تنش شوری است. این نتایج پیشنهاد می کند که افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و افزایش بیان ژن TPS1 در مقاومت رقم ساحل به تنش شوری نسبت به رقم قوزه درشت نقش دارد.