مقاله مطالعه فون مارهای غرب استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه فون مارهای غرب استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلید شناسایی
مقاله ریخت شناسی
مقاله نقشه پراکندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: کمی حاجی قلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپناه ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی فونستیک مارهای مناطق غربی استان گلستان (از شهر گرگان تا مرز استان مازندران) با توجه به صفات ریخت شناسی و با کمک کلید شناسایی است. در این تحقیق که از اوایل مردادماه ۱۳۸۷ تا آخر مرداد ۱۳۸۸ به طول انجامید، تعداد ۳۶ نمونه از این مناطق جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های شناسایی شده شامل یازده گونه مختلف در چهار خانواده و ده جنس بود که عبارتند از: مار کرمی شکل Typhlops vermicularis از خانواده Typhlopidae، مار چلیپر Natrix tessellata، مار آبی Natrix natrix، گوندمارElaphe dione ، مار پلنگیHemorrhois ravergieri ، مار موش خور ایرانی Zamenis persica مار آتشیDolichophis jugularis ، قمچه مارPlatyceps najadum ، سوسن مار Telescopus fallax همگی متعلق به خانوادهColubridae ، کفچه مار Naja oxiana از خانوادهElapidae ، افعی قفقازی Gloydius halys از خانوادهViperidae . مار افعی قفقازی سمی وفنگ متحرک، کفچه مار سمی با فنگ ثابت، سوسن مار نیمه سمی (فنگ عقب) و بقیه گونه ها غیرسمی می باشند. پس از شناسایی و تهیه عکس، نقشه پراکندگی هر گونه ترسیم شد.