سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین قره داغی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

فنولوژی به معنی پدیده شناسی Phenomenology) یکی از مباحث اکولوژی یا بوم شناسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از روشهای تعیین آمادگی مرتع جهت چرای دام کاربرد داشته و با توجه به سایر کاربردهای آن در مدیریت منابع گیاهی در کشاورزی و منابع طبیعی اهمیت فوق العادهای دارد. با آگاهی از اطلاعات فنولوژی گونههای کلیدی مرتع و تنظیم برنامه های چرایی می توان به اهداف گوناگونی دست یافت. هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه سیکل فنولوژی تعدادی از گونه های مهم و غالب مرتعی در ایستگاه تحقیقات مرتع و دام نیر در مناطق استپی کشورمان در استان یزد و همچنین تعیین زمان آمادگی گونه های مذکور جهت چرای دام می باشد. برای ثبت تغییرات فنولوژیکی گونه های مورد مطالعه، یادداشت برداری از مراحل رشد پایه های مشخص شده، در مقاطع رشد رویشی فعال گیاه هر ۱۰ روز یکبار و در مقاطع رشد زایشی هر ۱۵ روز یکبار و در مراحل پایانی رشد و کاهش فعالیت هر ۳۰ روز یکبار انجام گردید. برای این منظور در قطعه شاهد و دست نخورده ایستگاه از هر گونه تعداد ۱۰ پایه با شادابی متوسط انتخاب و پیکه کوبی گردید. در هر بار مراجعه به پایه های مورد نظر وضعیت و مرحلۀ رشد گیاه مشاهده و در فرمهای مخصوصی که از قبل تهیه شده بود، ثبت گردید. با توجه به فراوانی سه گونه در منطقه قرق، یادداشت برداری از سه گونه Salsola rigida ، Stipa barbata ، Artemisia sieberi انجام شد.