سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیرا حائری – دانشگاه فردوسی مشهد
جواد قریشی الحسینی –
حمید اجتهادی –
جمیل واعظی – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

با استفاده ازاسترئومیکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی Sem ویژگیهای ریخت شناسی قندقه های چهارگونه TaraxacumWiggers از بخش ErythrocarpaHannd-mzt.(Asteraceae:Cichoriea متعلق به شمال شرق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است این گونه ها عبارتندازTaraxacumcalliopsHagl.; Taraxacum pseudo-calocephalumV.S. ;Taraxacum pseudo-dissimileV.S. ;TaraxacumpurpureipetiolatumV.S دراین مطالعه اندازه شکل رنگ تزئینات سطح فندقه و پاپوس بررسی شد.