مقاله مطالعه فلور و شکل زیستی گیاهان در اکوسیستم مرتعی ساروخان جوانرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه فلور و شکل زیستی گیاهان در اکوسیستم مرتعی ساروخان جوانرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش کاربردی
مقاله جوانرود
مقاله شکل زیستی
مقاله فلور
مقاله کلاس خوشخوراکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی دهچراغی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستیابی به توسعه پایدار مستلزم شناخت اجزاء اصلی اکوسیستم است و آگاهی در زمینه پوشش گیاهی یکی از ابزارهای مهم جهت مدیریت صحیح مناطق و رسیدن به توسعه پایدار است. به همین منظور اکوسیستم مرتعی ساروخان واقع در شهرستان جوانرود (استان کرمانشاه) به منظور مطالعه فلور گونه ای گیاهان انتخاب گردید. به منظور شناسایی گونه های گیاهی و تهیه لیست فلورستیک با استفاده از پیمایش صحرایی، گیاهان موجود ثبت گردیدند. در این تحقیق ۵۷ گونه متعلق به ۱۰ تیره گیاهی در منطقه جمع آوری و شناسایی شد. تیره Fabaceae با ۲۴ گونه بیشترین فراوانی را در منطقه داشت. از نظر فرم رویشی اکثر گونه ها فورب و در رابطه با کلاس خوشخوراکی اکثریت گونه ها کلاس I بودند. از دیدگاه کاربردی ۸۰ درصد گونه ها مرتعی، ۳۰ درصد گونه ها حفاظتی و ۳۷ درصد گونه ها دارای ارزش دارویی بودند. ۴۲ درصد گونه ها همی کریپتوفیت، ۲۸ درصد تروفیت و اشکال کامفیت، ژئوفیت و فانروفیت به ترتیب ۱۲، ۸ و ۸ درصد گونه ها را به خود اختصاص دادند.