سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محدثه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
کریم سلیمانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا تمرتاش – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میرحسن میریعقوب زاده – دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بهرهبرداری غیر منطقی و بیش از توان اکولوژیک از اکوسیستمهای طبیعی منجر به از بین رفتن تعادل آنها گردیده و به دنبال آن پدیده تغییر اقلیم در سطح جهان رخ داده است. مشکل مذکور تنها با مدیریت سیستمی، که نیاز به شناخت اجزا و روابط بین آنها در اکوسیستمها دارد، مرتفع میگردد. از آنجاییکه گیاهان به عنوان اصلیترین جزء همه اکوسیستمهای طبیعی هستند لذا شناخت آنها مقدمهای برای مدیریت مذکور میباشد. به منظور نیل به اهداف فوق، پژوهش حاضر در مراتع وازرود از شهرستان نور در استان مازندران انجام پذیرفت. این مطالعه در دو مرحله انجام شد: ابتدا با عملیات صحرایی، نمونههای سالم و کامل از گیاهان موجود برداشت شد، گیاهان پس از جمعآوری، پرس و خشک شدند و پس از شناسایی، مشخصات آنها با استفاده از منابع کتابخانهای گرد آوری گردید. نتایج نشان داد که گیاهان شناسایی شده در منطقه به ۵۷ خانواده، ۲۰۹ جنس و ۳۳۸ گونه تعلق دارند. در این میان تیرههای Asteraceaeبا ۴۰ گونه وPoaceae با ۳۹ گونه دارای بیشترین فراوانی میباشند