مقاله مطالعه فعالیت ضد سرطانی بروینین-۲R بر روی رده سلولی سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه فعالیت ضد سرطانی بروینین-۲R بر روی رده سلولی سرطان معده
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروینین-۲R
مقاله کارسینومای معده انسانی
مقاله سمیت پپتید
مقاله زیستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وندجمادی رباب
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وندجمادی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سرطانهای معدی-رودی از جمله فراوانترین سرطانهایی است که در سراسر جهان رخ می دهد. علت این تومورها می تواند فاکتورهای محیطی و وراثتی باشد. آدنوکارسینومای معده رایجترین نوع سرطان معده است. بروینین -۲R پپتیدی جدید با خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی است که ازترشحات پوستی قورباغه های خانواده Rana بدست میآید و دارای ۲۵ آمینو اسید بوده وکاتیونی می باشد، فعالیت همولیتیک پایینی برروی اریتروسیتها نشان می دهد. دراین مطالعه غلظت های مختلف پپتید بروینین -۲R روی سلولهای کارسینومای معده انسانی (AGS) اثر داده شد.
روش: رده سلولی AGS با غلظتهای مختلف پپتیددر بازه های زمانی متفاوت تیمار شد و سمیت پپتید و زیستایی سلولها بوسیله سنجش MTT (دیمتیل تیازول دی فنیل هیدروژن تترازولیوم بروماید) بررسی گردید. آزمایش سه بار تکرار شد که میانگین مقادیر بدست آمده نشان داده شده است.
یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش غلظت و همچنین مدت زمان تیمار سلولهای
AGS با پپتید بروینین –۲R درصد سلولهای زنده باقیمانده بسیار کاهش یافته بودند.
نتیجه گیری: به دلیل اثر همولیتیک جزئی، این پپتید نمونه خوبی درطراحی دارو به شمار می رود. این پپتید مرگ سلولی شامل فعالسازی اتوفاژی را راه اندازی می کند و بر علیه رده های سلولی بدخیم AGS فعالیت ضد سرطانی نشان می دهد.