مقاله مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره متانولی سه گونه از جنس .Trigonella L از ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره متانولی سه گونه از جنس .Trigonella L از ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله فعالیت ضدمیکروبی
مقاله فلاونوئید
مقاله فنل
مقاله .Trigonella L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدبگی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: حاج مرادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Trigonella L. یکی از جنس های مهم تیره Fabaceae است که اغلب گونه های آن ارزش غذایی و دارویی دارند. در این بررسی، فعالیت پاد اکسایشی (آنتی اکسیدانی) عصاره های متانولی سه گونه از این جنس T. disperma)،T. teheranica  و (T. subenervis به روش مهار رادیکال آزاد DPPH ارزیابی شد. محتوای فنل و فلاونوئید کل به ترتیب به روش های فولن – سیوکالتو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری شد. همچنین، فعالیت ضدمیکروبی عصاره های متانولی به روش انتشار دیسک در برابر شش سویه باکتری گرم مثبت و منفی مطالعه و مقایسه شد. نتایج نشان داد که محتوای فنل کل در سه گونه مطالعه شده از ۸±۰٫۲۸ تا ۲۲٫۲±۱٫۴ میلی گرم بر گرم وزن خشک و محتوای فلاونوئید کل از ۵٫۲۳±۰٫۳۳ تا ۱۰٫۴۸±۱٫۲ میلی گرم بر گرم وزن خشک متغیر است. به علاوه، عصاره های گونه های مطالعه شده فعالیت آنتی اکسیدانی درخور توجهی نشان دادند. با وجود این، تفاوت معنی داری میان مقادیر غلظت مهار بیشینه ۵۰ درصد (IC50) آن ها مشاهده نشد. بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH در گونه T. subenervis با مقدار IC50 معادل ۰٫۱۲۳±۰٫۰۰۶ میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد. گونه های مطالعه شده به ویژه T. teheranica فعالیت ضدمیکروبی خوبی در برابر باکتری های مورد مطالعه نشان دادند.