مقاله مطالعه فرایند جذب سطحی یون های روی از محلول های آبی توسط پودر پوسته بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه فرایند جذب سطحی یون های روی از محلول های آبی توسط پودر پوسته بادام
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله پودر پوسته بادام
مقاله سینتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی خسرو شاهی شیما
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: مهریزاد علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق حذف یون های Zn2+ از محلول های آبی با استفاده از پودر پوسته بادام می باشد. پارامترهای مختلف مانند: PH محلول غلظت پودر پوسته بادام وZn²⁺ ، زمان تماس، قدرت یونی و دما جهت تعیین اثر این پارامترها روی ظرفیت جذب Zn²⁺ از آب مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات سینتیکی و ایزوترم های تعادلی نیز مورد تحقیق قرار گرفتند. در حدود ۹۰% از یون های Zn²⁺ در ۵pH=، بعد از مدت زمان تماس ۵۰ دقیقه و در دمای اتاق (۲۵oC) از محلول های آبی حذف شد. نتایج نشان داد که کارایی حذف Zn²⁺ با افزایش Zn غلظت Zn²⁺ و قدرت یونی محلول کاهش می یابد و با افزایش غلظت پودر پوسته بادام افزایش می یابد. ایزوترم تعادلی هم به خوبی با مدل فروندلیچ توصیف شد. معادلات سینتیکی نیز نشان داد که جذب  Zn²⁺ روی پودر پوسته بادام از سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می کند.