سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروانه برادران – بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
مسعود اربابی – بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نبی ا…. نعمتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

فراوانی جمعیت کنه Phytoseius plumifer از دشمنان طبیعی آفات کنه انجیر Eotetranychus hirsti, Aceria ficus بر روی ۱۱ رقم انجیر (آمریکایی ۱ ، ۲ ، ۳ ، زرد محلی ساوه ، سیاه ورامین ، زرد پیازی ،انجیر وحشی ، سیاه محلی ساوه ، مربایی گرمسار و زرد سیلجرد) در ایستگاه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ساوه در طرح آماری بلوگهای کامل تصادفی بمدت ۲ سال (۱۳۸۰ – ۱۳۷۹) مورد بررسی قرار گرفت . نمونه برداری به صورت تصادفی از هر تیمار ۱۶ برگ در ۴ تکرار از اردیبهشت تا پایان آبان ماه در فواصل پانزده روز انجام شد. شمارش جمعیت فعال کنه شکارگر و جمعیت تخم و مراحل فعال کنه تارتن انجیر از طریق قرار دادن بک کادر ۴ سانتی متر مربع در طرفین رگبرگ میانی در سطح پشتی برگ توسط میکروسکوپ بینوکولار صورت پذیرفت. میانگین جمعیت کنه شکارگز در بین ارقام انجیر از نظر آماری معنی دار و رقم زرد محلی ساوه با تراکم ۱/۸۳ و ۲/۸۵ کنه در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و سپس رقم سیاه ورامین حاوی بیشترین جمعیت و فقدان جمعیت کنه شکارگر در ارقام مربایی گرمسار و انجیر وحشی به ثبت رسید. تاثیر بیولوزیک و استمرار فعالیت کنه شکارگر در ارقام بومی زرد محلی ، زرد محلی ساوه و سیاه ورامین نسبت به سایر ارقام حائز اهمیت شناخته شد بطوریکه فقدان یا جمعیت بسیار کم شکارگر در ارقام زرد پیازی ، انجیر وحشی ، امریکایی شماره ۳ و مریایی گرمسار زمینه طغیان جمعیت کنه تارتن را فراهم نمود. افزایش جمعیت شکارگر قبل و بعد از شدت دوره گرما کلاحظه و بیشترین تراکم جمعیت به ترتیب در ماه مهر و شهریور با میانگین تعداد ۰/۷۷ و ۰/۸۴ کنه در دو سال بررسی به ثبت رسید. زمستان گذرانی کنه شکارگر به صورت کنه ماده بالغ و در ابتدا روی برگ و در ادامه روی تنه درختان انجیر تا اواخر فروردین مطلاحظه شد. تاثیر تغذیه ای کنه از نظر آماری بر جمعیت تخم که تارتن در سطح ۵ درصد معنی دار و عکس آن برای جمعیت فعال کنه تارتن به ثبت رسید.