سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود سقلی –
رئوف باقراف –
سیدعباس حسینی –
رحمان پاتیمار –

چکیده:

مطالعه موجودات کفزی میتواند درمدیریت اکوسیستم های آبی ازاهمیت ویژه ای برخوردار باشد دراین تحقیق اجتماعات ماکروبنتیک و ساختارجمعیتی آنهادر۵ایستگاه خلیج گرگان به وسعت ۴۰۰ کیلومترمربع و ۳ایستگاه درسواحل شرقی دریای خزر استان گلستان بصورت فصلی درسال ۸۹ مورد بررسی قرارگرفت نمونه برداری ازبستربوسیله دستگاه نمونه بردار گراب Van veen Grab با سطح مقطع ۲۲۵ سانتیمتر مربع با سه تکرار صورت گرفت نمونه های جمع آوری شده با فرمالین ۴درصد تثبیت و درازمایشگاه جداسازی و شمارش شدند. درمجموع۱۸ خانواده از۴رده موجودات ماکروبنتوز جداسازی و شناسایی گردیدند. بیشترین فراوانی مربوط به گونه Stylodrilus cernosvitoviv ازرده Annelida با فراوانی ۱۷٫۱۴ درصد نسبت به کل میانگین سالیانه جمعیت ماکروبنتوز ها بودند و سایر گونه ها از رده فوق با فراوانی ۶۵٫۵۵ درصد رده Arthropoda با فراوانی ۱۶٫۸۷ رده Mollusca با فراوانی ۱۵٫۹۳ درصد و درنهایت رده Platyhelminthes بافراوانی ۱٫۶۵درصد بودند.