مقاله مطالعه فراوانی نسبی استافیلوکوکوس اورئوس (SA) و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) در بین کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۹۲ تا ۴۰۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه فراوانی نسبی استافیلوکوکوس اورئوس (SA) و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) در بین کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین
مقاله MRSA
مقاله کارکنان اتاق عمل
مقاله حامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف میترا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سازمند علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس (SA) قادر است تقریبا در تمام بدن ایجاد عفونت نماید. بسیاری از کارکنان و بیماران بستری در بیمارستان ها حامل این گونه هستند. مطالعه حاضر در جهت تعیین فراوانی نسبی SA و میزان مقاومت آن به متیسیلین  (MRSA)صورت گرفت.
روش بررسی: از ۱۵۱ نفر کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهید صدوقی یزد، از طریق دو سواب برای ناخن و بینی نمونه برداری شد. نمونه ها بر روی محیط مانیتول سالت آگار کشت شد و روی کلنی های SA تعیین حساسیت به متیسیلین با کمک آنتی بیوگرام انجام پذیرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون مربع کای و تست دقیق فیشر تحلیل شدند.
یافته ها: شیوع %۳۵٫۰۹ SA بود که به ترتیب در بینی و ناخن %۱۹٫۲ و %۱۵٫۹ دیده شد و شیوع MRSA در مجموع %۱۱٫۹۲ بود که به ترتیب در بینی و ناخن %۵٫۳ و %۶٫۶ یافت شد. شیوع این باکتری در بینی جراحان بیش ترین و در بینی کارکنان خدمات کم ترین به دست آمد، در ناخن جراحان کم ترین و در ناخن کارکنان خدمات بیش ترین بود. رابطه معنی داری بین سن، جنس و سابقه کار با شیوع در حاملین وجود نداشت. ولی رابطه معنی داری بین رسته شغلی و MRSA در بینی و ناخن وجود داشت. کلیه ایزوله های MRSA به وانکومایسین حساس بودند.
نتیجه گیری: با توجه به حساسیت شغلی کارکنان اتاق عمل، غربال گری جهت تعیین ناقلین سویه های فوق و اتخاذ روش های درمان و بعضا پیشگیرانه و نیز اجتناب از تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها پیشنهاد می شود.