مقاله مطالعه فراوانی شش ژن مولد آنتروتوکسین در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از پنیرهای محلی به روش Multiplex PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه فراوانی شش ژن مولد آنتروتوکسین در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از پنیرهای محلی به روش Multiplex PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس آرئوس
مقاله ژن انتروتوکسین
مقاله پنیر
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت انتروتوکسین های استافیلوکوکوس آرئوس به عنوان یکی از عوامل عمده مسمومیت های غذایی، بررسی روش های متعدد نظیر جداسازی، شناسایی و دسته بندی این انتروتوکسین ها ضروری است. در این تحقیق ۲۲ سویه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس کوآگولاز مثبت جدا شده از پنیرهای سنتی روستاهای شهرستان مراغه برای بررسی وجود شش ژن انتروتوکسین با استفاده از روش Multiplex PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا DNA نمونه ها استخراج شده و سپس Multiplex PCR برای حضور ژن های انتروتوکسین a، b، g،h ،i و j بر روی نمونه ها انجام شد. در بین ژن های انتروتوکسین مورد آزمایش ژن seg با بیشترین فراوانی (۸ سویه) و ژن seb با کمترین فراوانی (منفی) گزارش شد. در ۹ مورد (۴۰٫۹%) از جدایه ها، ژن های انتروتوکسین مورد آزمایش مشاهده شد. چهار مورد (۱۸٫۱۸%) دارای بیش از یک نوع ژن انتروتوکسین بودند. نتایج مطالعه نشان داد اکثر استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از پنیرهای محلی دارای پتانسیل تولید انتروتوکسین می باشند.