سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا احتمایی – دانشجوی کارشنا سی ارشد رشته خاکشن اسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
ابراهیم پناهپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، کروه خ
حبیب اله نادیان – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه رامین
عبدالامیر معزی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف تحقیق بررسی رابطه بین فسفر افزوده شده به خاک و افزایش فسفر محلول و قابل جذب و تاثیر بر عنصر روی در خاک بود. بدین منظور نمونه مرکب از خاک مزارع تحت کشت نیشکر تهیه و غلظتهای ۲۵ ، ۷۵ ، ۱۲۵ و ۳۷۵ و ۱۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم فسفر به خاک اضافه و در زمان های ۶۰، ۵۰ و ۲۰روز انکوباسیون در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد غلظت فسفر محلول، قابل جذب، تثیت شده و روی قابل جذب اندازه گیری شد. با افزایش فسفر به خاک غلظت فسفر قابل جذب، فسفر محلول و تثبیت شده افزایش و روی قابل جذب کاهش یافت