سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پگاه پرنمازه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد افشاری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
منوچهر خدارحمی –

چکیده:

بیماری زنگ زرد نواری گندم که توسط قارچ Puccinia striiformis Westend f.sp. Tritici ایجاد می شود یکی ازبیماریهای مهم و شایع گندم درکشور ایران میباشد که هرچندسال یکباربصورت اپیدمی درآمده و خسارت زیادی را منجر شده است کاشت ارقام مقاوم باعث کنترل و پایین نگهداشتن میزان این بیماری می شود برای ایجاد ارقام مقاوم بررسی و شناخت خصوصیات و نژادهای قارچ عامل بیماری الزامی است به همین منظور ۳جدایه ازسه منطقه درغرب ایران ازمناطق اسلام آباد غرب لرستان و نقده درسال ۱۳۹۰ انتخاب وروی ۴۴ لاین استاندارد و یک رقمحساس بولانی بهعنوان شاهد درمرحله گیاهچه ای مورد بررسی قرارگرفتند فاکتورهای بیماریزایی ژنهای بیماریزایی آنها تعیین شد مواد ازمایشی با جدایه های عامل بیماری مایه زنی و پس از ۱۷ روز به روش مکنیل و همکاران یادداشت برداری شدند براساس نتایج حاصل روی تمام گیاهان حامل ژنهای Yr2 ، Yr6 ، Yr7 ، Yr8 ، Yr9 ، Yr17وYr18 ، Yr26 ، Yr27 ، YrA درتمام مناطق مورد مطالعه بیماریزایی مشاهده شد و درگیاهان حامل ژنهای Yr1 ، Yr3 ، Yr4 ، Yr5 ، Yr10 و، Yr15 ، Yr24 ، Yr32 ، YrSD ، YrSU ، YrND ، YrCV ، YrSP درهیچ کدام از جدایه های موردبررسی بیماریزایی مشاهده نشد.