سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین سعیدی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی دانشگاه آزاد واح
هوشنگ بهرامی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اورعی – معاونت فنی مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

چکیده:

برداشت محصولات کشاورزی و جابجایی های پس از برداشت، موجب وارد آمدن صدمات مکانیکی به آن ها می شود. همچنین استفاده از ماشین در این مراحل، صدمات مکانیکی را تشدید می کند. این امر باعث کاهش ارزش و قیمت این محصولات، به علت پائین آمدن کیفیت شان می گردد. علاوه بر این ایجاد صدمه زمینه را برای افزایش پوسیدگی و بدتر شدن کیفیت محصول در زمان انبارداری مستعد می کند. به منظور بررسی عوامل موثر بر ضایعات در حین برداشت و پس از برداشت، تحقیقی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی انجام شد. این تحقیق روی میوه گوجه فرنگی رقم پتو ارلی CH ، برای تعیین زمان مناسب برداشت در روز (صبح و عصر) و نوع بسته بندی در چهار سطح و مسافت حمل و نقل جاده ای دو سطح ( ۷۰ و ۲۱۰ کیلومتر)، پس از گذشت دو زمان پس از برداشت ( ۲۴ و ۷۲ ساعت) بر روی صفات کاهش وزن و آسیب های مکانیکی طی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع جعبه، زمان برداشت و مسافت حمل و نقل جاده ای اغلب تأثیر معنی داری بر روی صفات کاهش وزن و آسیب های مکانیکی دارند.