مقاله مطالعه عوامل موثر بر صادرات سه کشور مهم عضو سازمان تجاری اکو (ایران، ترکیه، پاکستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه عوامل موثر بر صادرات سه کشور مهم عضو سازمان تجاری اکو (ایران، ترکیه، پاکستان)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات
مقاله GDP
مقاله تورم
مقاله FDI
مقاله کشورهای اکو
مقاله مدل پانل دیتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نونژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کشتکاران سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر تاثیر تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر صادرات سه کشور موسس سازمان همکاری های اقتصادی (ایران، ترکیه، پاکستان) مورد بررسی قرار می دهد و به آزمون این فرضیه می پردازد که کلیه متغیرها به جز تورم، تاثیر مثبت بر صادرات این سه کشور دارند. برای این منظور با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از تکنیک پانل با داده های متوازن، رابطه این چهار متغیر با صادرات سه کشور مشخص می شوند. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در چارچوب رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط با اثرات ثابت زمانی تخمین زده می شود. دوره زمانی مورد بررسی برای سه کشور مشابه می باشد که دوره مورد مطالعه سال های ۱۳۸۴-۱۳۵۲ انتخاب شده است. در داده های پانل نیز باید آزمون ایستائی بر روی متغیرها انجام شود که در این تحقیق مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ساکن پذیری ایم پسران و شین صورت گرفته است.