سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه رنجبر – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه عوامل موثربرمدیریت اثربخش کلاس درس از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم صورت گرفته است بدین منظور تمامی اساتیددانشگاه ازاد اسلامی واحد قم که مشتمل بر۴۷۲ نفر بوده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند براین اساس نمونه گیری درتحقیق به روش تصادفی انجام شد که نمونه آماری ۲۱۰ نفر از اساتید می باشد روش تحقیق درپژوهشحاضر توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار مورد استفاده دراین تحقیق پرسشنامه می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها درسطح آمار توصیفی از میانگین انحراف استاندارد فراوانی و فراوانی درصد ودرسطح آمار استنباطی از روش آماری T دو گروه مستقل استفاده شد و نتایج حاصل نشان داد که عوامل چهارگانه تهیه و اجرای طرح درس و سازماندهی و تعیین راهبردهای تدریس و رهبری ترغیب و ایجاد انگیزش ، نظارت و ارزشیابی مستمربرفعالیت های دانش آموزان از لحاظ آماری معنادار بوده و باعث افزایش ا ثربخشی مدیریت درکلاس درس می شود و همچنین بین نظرات اساتید براساس جنسیت درمورد عوامل چهارگانه موثر برافزایش اثربخشی مدیریت درکلاسها تفاوت معناداری وجود نداشت.