سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرهام مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان – دکتری کامپیوتر
عباس سنتی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعا
پریسا سنتی – دانش مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان

چکیده:

تجارب جهانی نشان می‌دهد که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی می‌توان دسترسی افراد به اطلاعات، بهداشت و خدمات دولتی را افزایش و با ایجاد فرصت‌های اشتغال، ارائه آموزش به روستاییان و حمایت از قشر آسیب‌پذیر در زمینه تولید و بازاریابی محصولات زراعی و غیر زراعی، زمینه بهبود زندگی روستاییان را فراهم نمود و از شکاف و نابرابری داشتی از تمرکز امکانات در مناطق شهری پیشگیری نمود . یکی از ابعاد مهم شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی، و هویت روستاییان از فرصت‌ها به خدمات مالی و بانکداری الکترونیکی است . هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و بررسی عمده‌ترین عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه بانکداری الکترونیکی در مناطق روستایی ایران است. تحقیق حاضر به لحاظ روش، توصیفی ، به لحاظ اجرا، پیدا یشیچ و جامعه دینی آماری تحقیق مشتمل بر ۲۰۰ و ده نفر از متخصصان و خبرگان آگاه در زمینه فناوری اطلاعات، قبور بانکی، بانکداری لکتر روی کیف و توسعه روستایی است . ابعاد مورد بررسی شامل: زیر ساخت فنی، چشم‌انداز سیاست‌گذاری دولت، محیط اجتماعی و فرهنگی، فضای تجاری، قوانین و مقررات، پذیرش کسب و کار خاص و مصرف‌کنندگان و آگاه سازی مدیران بانک‌ها به روستاییان می‌باشد . این عوامل با در نظر گرفتن ۷۶ شاخص، با تکنیک تحلیل عاملی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL مورد بررسی واقع می‌شوند .