مقاله مطالعه عوامل زمینه ای مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه عوامل زمینه ای مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله ساختار قدرت
مقاله فاصله سنی
مقاله مدت ازدواج
مقاله خانواده برابری خواه
مقاله ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحد مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده انجام شده است. این پژوهش با استفاده از رویه پیمایش و پرسشنامه در شهر شیراز، انجام پذیرفته است و جمعیت نمونه ۶۰۰ نفر از زنان که از طریق نمونه گیری طبقه بندی سهمیه ای انتخاب شدند. چارچوب نظری این مطالعه نظریه منابع است. ساختار قدرت سه بعد دارد: میزان مشارکت در حوزه های تصمیم گیری، ساخت روابط قدرت و شیوه اعمال قدرت. واکاوی داده ها با استفاده از فن رگرسیون تک متغیره، F تست و T تست نشانگر آن است که ارتباط بین دو متغیر مستقل سن زن زمان ازدواج و محل اقامت آنان بر ساختار قدرت و ابعاد آن معنادار نیست همچنین مدت ازدواج زنان بر حوزه های تصمیم گیری و شیوه اعمال قدرت تاثیرگذار است. بین دو متغیر مستقل فاصله سنی و تحصیلات دانشگاهی و بعد میزان مشارکت در حوزه های تصمیم گیری ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین بین شیوه اعمال قدرت در خانواده و وضعیت اشتغال زن ارتباطی معنادار وجود دارد.