سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل بخشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

برداشت دستی محصولات کشاورزی بهدلیل عدم رعایت اصول ارگونومی اثرات فیزیولوژیکی منفی زیادی برسلامت کشاورزان دارد با وجود پیشرفت های گسترده درزمینه ماشین های برداشت محصول از جمله برنج هم اکنون این محصول دربسیاری از مزارع شمال کشور بصورت دستی برداشت می شود دراین مطالعه وضعیت سلامتی کارگران برداشت برنج و اثرعوامل مختلف برسلامتی کشاورزان درطی برداشت برنج مورد بررسی قرارگرفت جامعه مورد مطالعه کارگران چهارروستای شهرستان سیاهکل دراستان گیلان بودند به روش نمونه گیری طبقه ای از میان ۲۴۰ کارگر تعداد ۱۵۰نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد ۴۴/۶۷% ازکارگران سلامت خود را درحدضعیف ارزیابی نموده اند ۹۱/۴۲% بیان کردند که عملیات برداشت برنج درایجاد بیماری جسمی آنها موثر بوده است زنان نسبت به مردان بیشتر درمعرض آسیب دیدگی بودند نتایج نشان داد افراد قدبلندتر سن وزن و تعدادسالهای اشتغال بیشتر وضعیت جسمی نامطلوبتری داشتند براساس نتایج وضعیت سلامت کارگران برداشت برنج درحد ضعیفی ارزیابی شد.