سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عقیل ایرانمنش – کارشناس ارشد مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفر علی مهرابیان – پروفسور،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مازیار سلمان زاده – استادیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آنالیز عملکرد گذرای سیکل تریبد جذبی تک اثره آب – لیتیوم بروماید از اهداف مطالعه حاضر میب اشد رفتاردینامیکی سیکل تبریدجذبی را میتوان از حل معادلات پیوستگی مومنتوم و انرژی بصورت همزمان پیش بینی نمود درمطالعات گذشته پاره ای از روابط تقریبی جهت تعیین خواص محلول آب لیتیوم بروماید درنظر گرفته شده است که سبب ایجاد خطا درمحاسبات شدها ند درمطالعه حاضر خواص ترمودینامیکی ازنرم افزار EES گرفته شده و درنرم افزار متلب معادلات دیفرانسیل با روش رانگ کوتای مرتبه ۴ حل شده اند علاوه براین درپژوهشهای قبلی اثرکیفیت محلول جاذب و ژنراتور بر روی غلظت محلول خروجی از این دو دستگاه ناچیز درنظر گرفته شدهاست درپژوهش حاضر این اثر نیز مورد بررسی قرارگرفته است به عبارت دیگر غلظت محلول خروجی ازژنراتور و جاذب با غلظت محلول هرکدام ازاین دو دستگاه مساوی درنظر گرفته نشده است.