سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دانیال جهان آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
ابوالفضل اسلامی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

درمواردی که بارحاصل از روسازه سنگین و سیستم پی سطحی قابلیت انتقال بارسازه ای را نداشته باشد می توان از سیستم پی شناور استفاده نمود دراین سیستم پی دراعماق پایین تر مستقر و بارثقلی حاصل از روسازه جایگزین وزن سربار خاک برداشته شده درنتیجه گودبرداری می شود دراین مقاله با استفاده از نرم افزار المان محدود abaqus عملکرد پی های رادیه شناور و رادیه شمع شناور بررسی گردیده و تاثیر دیوار جانبی درعملکرد پی شناور درمواردی که لزوم استفاده آن به علت ریزش خاک اطراف گود مطرح می بشاد مورد بررسی قرارگرفته است بررسی انجام شده نشان میدهد نشست درپی های شناور با توجه به عمق شناوری کاهش یافته و همچنین دیوراهای جانبی می توانند به عنوان عضو دائم بابر قائم نقش موثری درکاهش نشست داشته باشند و سهم قابل توجهی از بارقائم را برعهده بگیرند.