سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا سروی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد میبد
عباس زارع زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris یکی ازگیاهان تیره نعناعیان lamiacea) است که بیشترازاسانس و عصاره این گیاه استفاده می شود اسانس این گیاه سرشار ازترکیبات فنولی و روغنهای فرار میب اشد که دارای اثرات ضدقارچی و ضدمیکروبی و همچنین ضدسرفه و خلط اور است به منظور بررسی تاثیر تراکم روی ماده خشک و میزان اسانس آویش باغی درمرحله قبل از گلدهی کامل گیاه آزمایشی بصورت طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار درسال ۱۳۸۸ درایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد انجام شد دراین آزمایش میزان اسانس درصد اسانس و عملکرد ماده خشک درتراکم های مذکور مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تراکمکاشت برعملکرد ماده خشک و میزان اسانس درواحد سطح تاثیر معنی داری دارد اما تراکم برروی درصد اسانس تاثیر معنی داری ندارد ولی به سبب افزایش عملکرد ماده خشک باعث افزایش عملکرد اسانس درواحد سطح بطور معنی دار است و مقایسه میانگین نشان داد که بهترین تراکم از نظر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس تراکم ۲۵ است.