سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان عشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغری زکریا – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا نبی پور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت آمل
امید سفالیان – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برنج بخش زیادی از انرژی تغذیه ای حدود نیمی از جمعیت جهان را تامین می نماید که اغلب آنها در آسیا زند گی میکنند. با وجود رشد جمعیت و محدود بودن سطح زیر کشت،دستیابی به رقمهای زراعی با عملکرد و کیفیت بالاتر نسبت به رقمهای زراعی موجود امری ضروری میباشد. به منظور ارزیابی عملکرد، درصد راندمان تبدیل و صفات مربوط به کیفیت پخت، پژوهشی بر روی ۸ لاین امیدبخش برنج به همراه دو شاهد رایج زراعی منطقه، فجر و شیرودی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در منطقه آمل انجام گردید. عملکرد دانه بعد از رسیدگی کامل به روش ارزیابی استاندارد موسسه بین المللی برنج اندازهگیری شد. پس از برداشت محصول، درصد راندمان تبدیل برنج به همراه صفات کیفیت پخت از جمله غلظت ژل به روش کاگامپانگ و همکاران) ۱۷۹۳ (، درصد آمیلوز به روش جولیانو ) ۱۷۹۱ (، درجه حرارت ژلاتینه شدن به روش لیتل و همکاران ۱۷۹۸ ( اندازهگیری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در سطح آماری ۱ درصد بین ژنوتیپهای مورد مطالعه برای صفات عملکرد، درصد راندمان تبدیل، درصد آمیلوز، دمای ( ژلاتینی شدن تفاوت معنیداری وجود دارد. دو صفت درصد راندمان تیدیل و درصد آمیلوز همبستگی مثبت معنیداری را در سطح آماری ۹ درصد از خود نشان دادند در مورد دیگر صفات همبستگی معنیداری دیده نشد. بر اساس تجزیه و تحلیل آماری و آزمون LSD ، لاین ۲۹۷۷ ۱۱ ۱ ۱ ۱ علاوه بر عملکرد بالا از نظرکیفیت دانه و پخت مطلوب میباشد ومیتوان از این لاین در برنامههای بهزراعی استفاده نمود.