سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه اکبری قوژدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه علوم زراعی
علی ایزدی دربندی – استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رقیه مهدی پورافرا – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرهای تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مقاوم و حساس گندم، آزمایش گلخانهای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل چهار رقم گندم سیستانی ونیشابور (ارقام متحمل )بهاروتجن ارقام حساس وفاکتوردوم شامل چهارسطح شوری۱۵،۱/۳،۵،۱۰دسی زیمنس برمتر) بودند. سطوح شوری با استفاده از نمکهای CaCl و ۲ NaCl و با نسبت مولی ۱:۱۰ تهیه گردیدند. افزایش شوری، بدون توجه به نوع رقم، اثر منفی معنیداری بر صفات مورد بررسی داشت، به طوری که بیشترین میزان کاهش صفات در تیمار شوری ۱۵ دسی زیمنس برمتر ملاحظه شد . در این آزمایش ارقام متحمل (سیستانی ونیشابور ) از وزن هزار دانه، تعداد دانه و در نهایت عملکرد بیشتری در مقایسه با دو رقم دیگر برخوردار بودند. بر اساس نتایج حاصل از بررسی همبستگی بین صفات، به ترتیب وزن دانه ، وزن هزار دانه و تعداد دانه درسنبله، بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان دادند. لذا میتوان بیان نمود که افت عملکرد در شرایط تنش حاضر عمدتا ناشی از صفات ذکر شده میباشد